Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

hypothermiax
6736 401b 500
Reposted fromnutt nutt viaintroweird introweird
hypothermiax
9539 808d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaintroweird introweird
hypothermiax
I don't try to be funny. It's just that I feel the world is a little bit absurd and off-kilter and I'm sort of reporting.
— John Baldessari (1931 - 2020)
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
hypothermiax
hypothermiax
2809 2f48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
hypothermiax

Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim, niż wtedy, kiedy byłam sama.
Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość

— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
hypothermiax
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

November 27 2019

hypothermiax
8394 c7c8 500
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t

October 30 2019

hypothermiax
The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.
— Joker (2019)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

September 10 2019

hypothermiax
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
hypothermiax
5745 707f 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
hypothermiax
6689 a435
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
hypothermiax
5641 e651 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 28 2019

hypothermiax
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
hypothermiax

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
hypothermiax
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
hypothermiax
3302 ea6e 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
hypothermiax
6242 b938
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
hypothermiax
3821 8f7b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
hypothermiax
3837 ba49
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl